WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Word verzekeringsarchitect. Solliciteer bij ADD.

Werken bij ADD

ADD is een topmakelaar in België. Onze honderd specialisten adviseren  heel wat  nationale  en internationale bedrijven en helpen hen om risicoloos te ondernemen. Dat doen we vanuit onze eigen filosofie van zien, denken en doen.

Ook voor jou is plaats in dat team – als je tenminste zin hebt om je carrière uit te bouwen in een dynamische en financiële Belgische omgeving.

Spontaan solliciteren

Geen job gezien bij ADD die je op het lijf geschreven is? Toch overtuigd van je meerwaarde? Stuur je cv en motivatiebrief dan toch maar op. Wie weet vinden we wel een plaats voor jou.

Stage lopen bij ADD

ADD is een fantastische plek om de verzekeringswereld van binnenuit te ontdekken. Je leert hier bij van topspecialisten, werkt op dossiers van grote en kleine bedrijven en verkent de internationale context. En dat allemaal terwijl je nog studeert! Enige voorwaarde: op en top gemotiveerd zijn!

ADD-Privacyverklaring selectie en rekrutering

De ADD-Privacyverklaring ‘selectie en rekrutering’ gaat in op 01-02-2022. Deze privacyverklaring is van toepassing op de
jobsite van ADD, die je terugvindt via www.add.be

Inhoudsopgave

Deel 1: algemeen

1.1. Wat is AVG?
1.2. Waarvoor gebruiken we jouw gegevens
1.3. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we
1.4. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Deel 2: doel en rechtsgrond om jouw persoonsgegevens te verwerken en te bewaren 5

2.1. Correctheid gegevens
2.2. Toestemming om je vroegere werkgevers en/of opgegeven contactpersonen te contacteren

Deel 3: de rechten van de sollicitant

3.1. Je kunt je gegevens inkijken en laten verbeteren
3.2. Je kunt je gegevens laten verwijderen
3.3. Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van je gegevens
3.4. Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij
3.5. Hoe je je rechten kunt uitoefenen

Deel 4: over gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid

4.2. Technische maatregelen
4.3. Bewaren van gegevens

Deel 1: algemeen

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken.
In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken van jou als persoon die deelneemt aan de selectie- en rekruteringsprocedure van ADD.
We willen je informeren over hoe ADD tijdens deze procedure omgaat met je persoonsgegevens als sollicitant.
Wanneer de tekst verwijst naar ‘sollicitant’, wordt hiermee zowel verwezen naar de kandidaat-stagiair als naar de kandidaat
die solliciteert met het oog op een vaste of tijdelijke aanwerving.

1.1. Wat is AVG?

Europa wil de privacy van de burger beter beschermen. Dat heeft het mogelijk gemaakt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (in het Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)).
Zie ook: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&
De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt de Data Protectie Richtlijn 95/46/EC van 1995.
Eveneens in dit kader vervangt de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens de Belgische wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet).
Zie ook:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2... list&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK

Voor meer informatie over de privacywetgeving in België in het algemeen kun je ook terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

We raden je aan om deze privacyverklaring voor sollicitanten zorgvuldig te lezen, zodat je goed weet waarvoor ADD je persoonsgegevens kan gebruiken.
Deze privacyverklaring wordt geregeld aangepast om te blijven voldoen aan de wetgeving of aan gewijzigde zakelijke praktijken. Bezoek onze website regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen aan deze privacyverklaring. Na elke aanpassing wordt ook de versiedatum gewijzigd waarop de ADD-Privacyverklaring selectie en rekrutering voor het laatst is bijgewerkt.
Vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring of over de manier waarop ADD gegevens van sollicitanten verzamelt,
kun je sturen naar personeel@add.be.

1.2. Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

Persoonsgegevens die je als sollicitant aan ADD verstrekt en die eventueel worden geregistreerd in de loop van de huidige
en/of een latere sollicitatieprocedure, worden verwerkt in het kader van selectie en rekrutering, waaronder het invullen van bestaande en toekomstige vacatures/stageplaatsen. Je persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om je te informeren over interessante toekomstige inzetplaatsen bij ADD.
De verwerking van je gegevens gebeurt in het kader van een sollicitatie op jouw verzoek met het oog op een eventuele contractuele arbeidsrelatie of stageplaats.

1.3. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

ADD verzamelt je gegevens op het moment dat je solliciteert voor een stageplaats/openstaande vacature en verwerkt je gegevens:
- die je zelf meedeelde via de ADD-website (www.add.be/vacatures)
- die ADD verkreeg door je sollicitatie via LinkedIn.
Wanneer je ervoor kiest om te solliciteren via je LinkedIn-profiel, worden je gegevens uit je LinkedIn-profiel automatisch opgehaald om te verwerken in het kader van je sollicitatie. Door het verzenden van je sollicitatie verklaar je uitdrukkelijk dat alle gegevens die je verstrekt correct en betrouwbaar zijn;
- die ADD ontving via persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail met of van jou;
- die ADD ontving van externe selectie- en rekruteringbureaus waarmee ADD samenwerkt in het kader van je sollicitatie.

Het kan onder meer gaan om:
- je curriculum vitae, je foto als je zelf beslist om deze te geven, je motivatiebrief;
- identificatiegegevens zoals naam, voorna(a)m(en);
- persoonlijke gegevens zoals geboorteplaats, geboortedatum, geslacht, nationaliteit;
- het al dan niet beschikken over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER), indien relevant;
- contactgegevens zoals woonplaats, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer;
- opleidingsgegevens: diploma’s, gevolgde stages, bijzondere opleidingen, bijscholingen en cursussen;
- vaardigheden en competenties zoals rijbewijs, taalvaardigheden, IT-vaardigheden, sociale vaardigheden;
- professionele ervaringen bij vorige en huidige werkgever(s);
- hobby’s en lidmaatschappen (beroepsverenigingen, sportverenigingen, jeugdbewegingen, enz.).
De hierboven gegeven opsomming is niet volledig. Ook andere gegevens die nodig zijn om je geschiktheid voor een specifieke vacature te beoordelen, kunnen worden verwerkt.

De ADD-jobsite maakt gebruik van zogenaamde cookies. Voor verdere informatie over het gebruik van cookies verwijzen we je naar onze cookieverklaring

ADD verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, zoals gegevens betreffende ras, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid, seksueel leven, verdenkingen, vervolgingen of strafrechtelijke of bestuurlijke veroordelingen. Als in een specifieke situatie toch gevoelige informatie over een sollicitant zou worden verzameld, gebeurt dat op basis van een geldige uitzonderingsgrond (bv. als de gegevens door de sollicitant zelf openbaar worden gemaakt, informatie voor de beoordeling van je arbeidsgeschiktheid volgens het toepasselijke recht, enz…).

1.4. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Naar aanleiding van je sollicitatie stel je bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van ADD. We zijn deel van een geïntegreerde bankverzekeringsgroep: een groep van ondernemingen die door nauwe samenwerking bank-, beleggings- en verzekeringsproducten creëert en verdeelt, en aanverwante financiële diensten verleent.

ADD nv, meer specifiek de HR-dienst verantwoordelijk voor selectie en rekrutering, heeft toegang tot je gegevens en is de verwerkingsverantwoordelijke van je gegevens.

ADD kan een beroep doen op externe selectie- en rekruteringbureaus (dienstverleners) waarmee ADD samenwerkt in
het kader van een rekruteringsprocedure. Deze diensten kunnen bestaan uit assessments, vooraf opgenomen interviews,
live interviews, online testen, enz.
Je wordt vooraf op de hoogte gebracht of dergelijke diensten zullen worden gebruikt en je krijgt specifieke informatie over
de bescherming van je persoonsgegevens. Voorafgaand aan de overdracht van je gegevens zal ADD ervoor zorgen dat alle
derde ontvangers de nodige organisatorische en technische maatregelen nemen in overeenstemming met de AVG (zie punt
4.2 hieronder).

Je gegevens worden uitsluitend overgedragen voor het beoordelen van de stage en/of voor rekruterings- en selectiedoeleinden waarop de vacature betrekking heeft of waarvoor je huidige of toekomstige sollicitatie relevant kan zijn.

ADD verkoopt geen persoonsgegevens van sollicitanten aan derden.

Deel 2: doel en rechtsgrond om jouw persoonsgegevens te verwerken en te bewaren

Je persoonsgegevens worden verwerkt om je sollicitatie voor een stage/tewerkstelling bij ADD te registreren. We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang voor ADD, nl. het selecteren en rekruteren van geschikte en bekwame medewerkers, waarbij een duidelijke match wordt gezocht tussen de kandidaten en de openstaande stageplaatsen/vacatures.

ADD kan zich enkel beroepen op een gerechtvaardigd belang wanneer de verwerking noodzakelijk is om dit gerechtvaardigde belang te behartigen en de afweging is gemaakt tussen de belangen van de sollicitant en ADD. In dat kader verzamelt en verwerkt ADD bijvoorbeeld ook je persoonlijke resultaten van uitgevoerde testen en assessments in het kader van een vacature.

Daarnaast gebruiken we ook je gegevens om studies en statistieken te maken, waarbij zo snel als mogelijk de link met individuele personen wordt doorbroken. Het samenbrengen van data voor de ontwikkeling van analytische modellen maakt het mogelijk datagedreven inzichten te krijgen die ADD ondersteunen om strategische keuzes te maken met betrekking tot de kwaliteit van onze selectie- en rekruteringsprocedure. ADD aggregeert je gegevens tot een niveau dat
ze niet langer persoonsgegevens zijn om ze publiek te maken, bijvoorbeeld om ter gelegenheid van een tevredenheidsonderzoek inzichten en evoluties te publiceren.

Tot slot, bij een positieve beoordeling en beslissing zullen we je gegevens gebruiken om een arbeids- of stageovereenkomst
op te maken. We vragen daarvoor ook nog bijkomende noodzakelijke informatie op (bv. gegevens van je e-id, een kopie van
je hoogst behaalde diploma en je bankrekeningnummer).

De gegevens van sollicitanten die door ADD worden verzameld en verwerkt zijn toepasselijk, relevant en niet overbodig voor
de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

2.1. Correctheid gegevens

Als sollicitant ben je je ervan bewust dat de gegevens die je verstrekt recent, correct en volledig moeten zijn voor een correcte selectie- en rekruteringsprocedure. Door je sollicitatie te verzenden, verklaar je uitdrukkelijk dat alle gegevens die je verstrekt correct en betrouwbaar zijn.

2.2. Toestemming om je vroegere werkgevers en/of opgegeven contactpersonen te contacteren

ADD vraagt je toestemming om je vroegere werkgevers en/of de door jou opgegeven contactpersonen te contacteren.
ADD behoudt zich het recht voor om de verkregen sollicitatie-informatie verder aan te vullen.

Deel 3: de rechten van de sollicitant

Als ADD je gegevens verwerkt, heb je heel wat rechten.

3.1. Je kunt je gegevens inkijken en laten verbeteren

Als sollicitant heb je het recht op toegang tot de persoonsgegevens die over jou zijn verwerkt (overzichtsrapport) of op verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens in het kader van de selectie- en rekruteringsprocedure.

3.2. Je kunt je gegevens laten verwijderen

Als sollicitant kun je ook om de verwijdering van verwerkte gegevens vragen. Wanneer ADD je om toestemming voor
een verwerking vraagt, dan kun je die toestemming daarna ook weer intrekken wanneer je maar wilt.

3.3. Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

Ben je het niet eens met de manier waarop ADD bepaalde gegevens verwerkt op basis van zijn gerechtvaardigde belang, dan kun je je daartegen verzetten.

3.4. Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij

Dit is het geval voor de persoonsgegevens die je zelf aan ADD hebt verstrekt. Je kunt die onder bepaalde voorwaarden
laten overdragen aan jezelf of een andere verwerkingsverantwoordelijke. Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten
wilt uitoefenen. Dan kan ADD je vraag concreet en correct behandelen. ADD moet wel je identiteit kunnen verifiëren, om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent. Vandaar dat ADD een kopie van je identiteitskaart (zonder foto) vraagt
bij een dergelijke aanvraag.

3.5. Hoe je je rechten kunt uitoefenen

Voor de uitoefening van die rechten kun je contact opnemen met ADD via personeel@ADD.be Dit is het eerste aanspreekpunt in verband met privacy.

Als het bovenstaande aanspreekpunt geen voldoende antwoord kon geven, dan kun je contact opnemen met de
data protection officer van KBC: schriftelijk door een brief te sturen naar KBC Groep NV, Group Data Protection Unit (Group Compliance), Havenlaan 2, 1080 Brussel, of via e-mail naar dataprotection@kbc.be .

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van ADD? Surf dan zeker naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .
Je vindt er meer informatie en kunt er vragen stellen en/of een klacht indienen.
Contactgegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Deel 4: over gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid

ADD heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens als sollicitant te beschermen tegen een ongezonde interne of externe nieuwsgierigheid, zodat je onder meer beschermd bent tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking of incidentele/opzettelijke wijziging, verlies, vernietiging of beschadiging. Die maatregelen houden rekening met de technische mogelijkheden, de aard, de omvang, de context van de gegevens en het doel van
de verwerking, alsook met het risico van verwerking.
ADD ziet erop toe dat de regels van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast binnen de ADD-entiteiten.

4.1. Organisatorische maatregelen

ADD neemt intern maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te beschermen en om te voorkomen dat
de persoonsgegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden.

De toegang tot je persoonsgegevens als sollicitant is beperkt tot de personen voor wie die toegang relevant is voor de uitvoering van hun functie. Ze mogen die gegevens enkel gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor het vervullen van
hun opdracht in het kader van de selectie- en rekruteringsprocedure.
De personen die je gegevens kunnen raadplegen, zijn bovendien gebonden aan een strikte beroepsdiscretie en moeten alle technische voorschriften naleven om de vertrouwelijkheid te verzekeren van je persoonsgegevens, en de veiligheid
van de systemen die ze bevatten.

4.2. Technische maatregelen

ADD neemt intern technische maatregelen om te voorkomen dat je persoonsgegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden, of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden. De lokalen, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden strikt beveiligd. Dat wordt bovendien extra gecontroleerd door een gespecialiseerde dienst.
Bij een eventuele uitwisseling van gegevens (zie punt 1.4) zorgt ADD ervoor dat je gegevens alleen worden uitgewisseld als
de ontvanger garandeert dat er gelijkwaardige organisatorische en technische maatregelen zijn genomen.

4.3. Bewaren van gegevens

ADD gebruikt je persoonsgegevens als het daarvoor een duidelijk doel heeft. Als ADD geen doel meer heeft, verwijderen we je gegevens.
Met het oog op een toekomstig efficiënt en coherent selectie- en rekruteringsproces, bewaart ADD je gegevens gedurende
vijf jaar na het indienen van je meest recente sollicitatieformulier. Als je niet wordt aangeworven, zal ADD je persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van die bewaartermijn.
De informatie op het sollicitatieformulier kan worden gebruikt bij een volgende sollicitatie, zodat je niet elke keer dezelfde informatie moet verstrekken. Zo worden je gegevens automatisch bijgewerkt bij een nieuwe sollicitatie.
Wanneer de selectieprocedure leidt tot een arbeidsovereenkomst, worden de door jou verstrekte gegevens tijdens de selectie- en rekruteringprocedure opgenomen in je personeelsdossier.