WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Vals gevoel van veiligheid door aansprakelijkheidsverzekeringen

Nieuws
20 november 2014

Een gebrek aan (aandacht voor) de aansprakelijkheidsverzekering kan een bedrijf aanzienlijke financiële schade berokkenen. Nochtans bleek uit een recente bevraging door CFO Magazine dat velen zich hier niet bewust van zijn. Dit artikel geeft aan waar de valkuilen liggen en reikt een checklist aan om uw aansprakelijkheidsverzekeringen 100% te laten aansluiten op de behoeften van uw bedrijf.

Het belang van een volledige activiteitenomschrijving

41% van de CFO’s evalueert de omschrijving van de bedrijfsactivi- teiten niet jaarlijks of communiceert wijzigingen niet regelmatig aan de verzekeringstussenpersoon. In het kader van aansprake- lijkheden zijn beide elementen nochtans cruciaal. Toch wanneer u bij schade een correcte vergoeding wilt ontvangen van de ver- zekeraar.

De Wet op de Landverzekeringsovereenkomst verplicht verze- keringsnemers bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst namelijk alle omstandigheden mee te delen die de beoordeling van het risico door de verzekeraar kunnen beïnvloeden. Dat impliceert elke nieuwe omstandigheid of wijziging die het risico extra verzwaart tijdens de looptijd van de polis. Doet u dat niet, dan is de kans reëel dat de verzekeraar de vergoeding slechts pro- portioneel uitbetaalt, dekking volledig weigert of zelfs een sanc- tie eist van uw bedrijf wegens te kwader trouw.

Maar welke informatie is voor verzekeraars onontbeerlijk om die correcte schadevergoedingen uit te betalen? Kortom, welke waarborgen, welke verzekerde limieten en vrijstellingen, welke uitbreidingen en clausules dient u als CFO te laten opnemen in uw aansprakelijkheidspolissen? Volgende greep verzwarende ele- menten zetten u op weg. 

Import/export? Binnen of buiten Europa? 

Geef duidelijk aan uit welke regio’s u goederen importeert. Als leverancier van producten kan u immers aansprakelijk gesteld worden voor de schade die een derde lijdt door een gebrekkig product dat u verkocht. Weinig problemen wanneer de producten uit de Europese Unie afkomstig zijn. Dan is het relatief eenvoudig om de identiteit van de producent van het gebrekkig product te achterhalen. U (of uw verzekeraar) kan de aansprakelijkheid dan doorschuiven naar de Europese producent.

Anders ligt het wanneer u producten importeert van buiten de Europese Unie. Op dat ogenblik wordt u namelijk als produ- cent beschouwd. U dient zelf te zorgen dat u de door u betaalde schade kan terugvorderen van de aansprakelijke producent. Niet altijd evident zoals blijkt uit het verhaal van de Belgische groot- handelaar die kruiden importeerde vanuit China. De ‘Chinese kruiden’ waren bestemd als ingrediënt in vermageringspillen. De pillen leidden tot ernstige nierklachten en in sommige gevallen zelfs tot de dood. Niet alleen artsen die het gebrekkige product voorschreven en apothekers die het product verdeelden, werden gedagvaard. Maar ook de groothandelaar die de Chinese kruiden importeerde. Het bedrijf werd als inkoper van de kruiden gezien als producent van het gebrekkige geneesmiddel en werd verplicht een schadevergoeding te betalen aan de slachtoffers. Verhaal op de Chinese producent draaide op niets uit.

Let ook op bij export buiten Europa. Dat risico schatten verzeke- raars hoger in dan standaard. Niet alleen kan u eenvoudiger aan- sprakelijk gesteld worden, de uitgesproken schadevergoedingen liggen vaak veel hoger dan in België. Denk vooral aan de landen van het gemenebest. 

Afgewerkt product of onderdeel van groter geheel?

Een tweede vraag die u zich als CFO dient te stellen is of uw bedrijf afgewerkte goederen produceert of producten die onder- deel zijn van een groter geheel. Verlies daarbij de bestemming van uw producten niet uit het oog. Wanneer uw product in een vliegtuig, schip of auto geïntegreerd wordt, is de kans reëel dat de schade hoog oploopt wanneer uw product verantwoordelijk is. Vermeld de eindbestemming van uw producten dus duidelijk aan uw verzekeringstussenpersoon.

Onderaannemers of niet?

Weet als CFO dat wanneer uw bedrijf werken of diensten uitbe- steedt aan onderaannemers, u als hoofdaannemer verantwoorde- lijk en dus aansprakelijk blijft voor het geleverde werk. Meldt u dit niet aan uw verzekeraar, dan verdedigt de verzekeraar uw bedrijf niet voor de schade die één van de onderaannemers veroorzaakt. Als de onderaannemer dan ook nog eens insolvabel blijkt, draait u voor alle schade op.

In welke landen is uw bedrijf actief?

Verzekeraars willen precies weten in welke landen uw bedrijf actief is. Buitenlandse vestigingen vallen niet onder de Belgi- sche, maar onder de lokale wetgeving. Een verzekeraar dient dus bescherming te bieden voor een buitenlands risico. Dat is een risicoverzwarende factor. En dat gaat ver, zoals blijkt uit volgend voorbeeld van een Belgisch chirurg met postbus in de V.S. De chirurg oefent zijn activiteiten enkel uit in België en gebruikt de postbus om buitenlandse klanten te ronselen. Die postbus maakt wel dat de chirurg ook onder de Amerikaanse wetgeving valt. 

Twee aandachtspunten in dit scenario. Enerzijds kiest u als CFO best voor internationale verzekeraars, die voldoende vertrouwd zijn met de buitenlandse risico’s en een goede dekking aanbieden in die landen. Anderzijds is het belangrijk dat u voor de lokale vestigingen ook lokale verzekeringspolissen afsluit. Doe dat liefst via internationale verzekeringsprogramma’s om de nodige “compliance”-vereisten te waarborgen. Klop aan bij een makelaar die u via zijn netwerk lokaal een goede service biedt. 

Producten, diensten of combinatie?

Het is belangrijk aan te geven of uw bedrijf enkel producten of diensten verleent of beide. Een boekhouder heeft andere verzeke- ringsbehoeften dan een informaticus die naast het ontwikkelen van software eveneens hardware verkoopt en/of herstelt en dat al dan niet op verplaatsing doet. Bovendien verzekert u als bedrijf ook best de aan u door derden toevertrouwde goederen waaraan u werkt, ook tijdens het transport.

Communiceer wijzigingen onmiddellijk

Naast een correcte en volledige activiteitenomschrijving is het min- stens even belangrijk om wijzigingen in uw activiteiten regelmatig te communiceren aan uw verzekeringstussenpersonen. Doet u dat niet dan draait uw bedrijf zelf op voor de veroorzaakte schade als die schade voortvloeit uit een niet-vermelde activiteit. Denk aan een bouwpromotor die, om de werken te bespoedigen, zelf mee dak- pannen legt. Na het leggen van dakpannen treedt er schade op. De verzekering beroepsaansprakelijkheid verzekert deze schade niet. 

Verkoopsvoorwaarden: middel om aansprakelijkheden contractueel te beperken

Naast een correcte omschrijving van de bedrijfsactiviteiten bekijkt u als CFO ook best uw verkoopsvoorwaarden met de nodige aandacht. Het onderzoek van CFO Magazine en ADD leert namelijk dat 45% van de CFO’s hun aansprakelijkheid niet begrenzen in de verkoopsvoorwaarden. Een gevaarlijk spel en een gemiste opportuniteit. Zeker voor kleinere bedrijven en spin- offs die contracten aangaan met grotere binnen- en buitenlandse multinationals. Twee voorbeelden schetsen het gevaar dat schuilt in het niet contractueel begrenzen van de eigen aansprakelijkheid tot de verzekerde limieten van de aansprakelijkheidspolis. 

Voorbeeld 1

Een bedrijf gespecialiseerd in de productie van kleefband tekent een contract met een groot automerk. De kleefband houdt air- bags op de juiste plaats. Een gebrek te wijten aan de kleefband leidt tot een wereldwijde terugname van de voertuigen en even- tuele lichamelijke en stoffelijke schade door het slecht functione- ren van de airbag. Wanneer het bedrijf zijn aansprakelijkheid in zijn contract niet begrensd heeft tot de kapitalen in zijn aanspra- kelijkheidspolis, is een faillissement reëel.

Voorbeeld 2

Een spin-off van de universiteit brengt een innoverend product op de markt. De werking van het product voor toepassingen in de medische sector is bij verzekeraars nog ongekend. Dat leidt tot hoge premies voor de aansprakelijkheid van het bedrijf. De star- tende spin-off draait echter nog weinig omzet en heeft dus niet de middelen om hoge premies te betalen. Contractuele beperkingen van de aansprakelijkheid bieden een oplossing. Ze verlagen het risico en bijgevolg ook de verzekeringspremies. 

Vergeet de aansprakelijkheid van uw bestuurders niet

Tot slot een woordje over de bestuurdersaansprakelijkheid. 77% van de CFO’s heeft een aparte aansprakelijkheidsverzekering voor de bestuurders. Een positieve evolutie ten opzichte van 2012 (slechts 62%). 23% heeft vandaag geen aparte aansprakelijk- heidsverzekering voor de bestuurders. Geen probleem als dit een weloverwogen beslissing is. Als de verzekering echter onder de moederfirma in het buitenland valt, weet dan dat uw bestuurders bij een faillissement van het moederbedrijf alsnog zelf met hun privévermogen opdraaien voor de schade.

Conclusie

Praat als CFO jaarlijks over de werking, ideeën en ambities van uw bedrijf. Verlies daarbij de drie valkuilen van aansprakelijkheids- verzekeringen niet uit het oog. Alleen zo bent u zeker dat uw aan- sprakelijkheidsverzekeringen 100% aansluiten op de plannen van uw bedrijf. U creëert geen vals gevoel van veiligheid, maar zeker- heid voor uw bedrijf 

Overige nieuws & events

 • Trade credit

  Dekt een fraudeverzekering ook faillissementsfraude?

  Een klant plaatst een grote bestelling op krediet. U levert netjes op tijd, maar de betaling blijft uit. Uw e-mails vangen bot en het telefoonnummer...
  18 juni 2021
 • Fraude

  Fraude in België: zo groot is de kans dat het uw bedrijf overkomt

  Draait uw bedrijf minstens vijf miljoen omzet? Dan hebt u maar liefst 21 procent kans om slachtoffer te worden van fraude en 45 procent kans om...
  11 juni 2021
 • Human Capital

  Wanneer wordt een hospitalisatieverzekering voor kmo’s interessant?

  In België geniet meer dan de helft van de werknemers een hospitalisatieverzekering via het werk. Maar opvallend genoeg zijn de kmo’s in ons land...
  04 juni 2021
 • Human Capital

  Verzekering gewaarborgd inkomen: ook een must voor werknemers

  Als ondernemer bent u zeker niet de enige die een verzekering gewaarborgd inkomen heeft. Maar wist u dat ook uw medewerkers in aanmerking komen voor...
  27 mei 2021
 • Trade credit

  Kredietverzekering en COVID-19: wat na 30 juni 2021?

  Sinds de uitbraak van COVID-19 hebben kredietverzekeraars meermaals hun vrees voor een golf van faillissementen uitgesproken. Maar tot op vandaag...
  19 mei 2021